Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων - 23.12.2005

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 23-12-2005 

ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.12.2005 συνήλθε και ολοκληρώθηκε νόμιμα με ποσοστό απαρτίας 31,18% επί των κοινών μετοχών και 36,44%  επί των προνομιούχων.

 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζήτηση επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ως κατωτέρω:


Ενημέρωση για το σχεδιασμό της διοίκησης που αποσκοπεί στην ανατροπή των αρνητικών αποτελεσμάτων της και άρση της επιτήρησης της εταιρίας.


Ενημέρωση και επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποτελεί προϋπόθεση για την ανατροπή της αρνητικής πορείας της εταιρίας.

Η επικυρωθείσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπει τα εξής:

 

 • Αποδέχεται εξ ολοκλήρου την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου.
 • Αποφασίζει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 9.139.303,20€με καταβολή μετρητών .  Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 30.464.344 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών.
 • Οι νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 λεπτών του  Ευρώ θα διατεθούν σε τιμή εκδόσεως ίση προς την ονομαστική αξία (0,30€).
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να προτείνει η τιμή έκδοσης να μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος και να θέσει το θέμα ενώπιον της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23.12.2005
 • Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα διατεθούν κατά προτίμηση (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) στους παλαιούς μετόχους (κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών) κατά τα ανωτέρω και κατ΄ αναλογίαν της συμμετοχής των στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σε σχέση δύο (2) νέες κοινές μετοχές σε κάθε (3) παλαιές μετοχές κοινές ή προνομιούχες.
 • Οι εκδιδόμενοι τίτλοι θα ενσωματωθούν στο σύστημα άϋλων τίτλων.  Για τον σκοπό αυτό όσοι μέτοχοι δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των παλαιών τίτλων τους πρέπει να ανοίξουν μερίδα στο σύστημα αϋλων τίτλων.
 • Ρητά αποφασίζεται όπως σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου να ισχύσει η αύξηση μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του ΚΝ 2190/1920. 
 • Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης ή όποιου ποσού αντιστοιχεί στο καλυφθέν τμήμα της ορίζεται σε 4 (τέσσερις) μήνες από σήμερα
 • Εφόσον η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί μέσα στην νόμιμη προθεσμία που θα ορίσει το Δ.Σ. από τους παλαιούς μετόχους, το Δ.Σ. με απόφασή  του δύναται να διαθέσει το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό κατά ελευθέρα αυτού κρίση.
 • Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 2006.
 • Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος θα καθορισθούν από το Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο. 
 • Τα δικαιώματα προτίμησης των παλαιών μετόχων είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. καθ΄ όλην την διάρκεια της περιόδου εγγραφών υπό τους περιορισμούς που εισηγείται το Δ.Σ.                         
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων (στρογγυλοποίηση με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση).
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στην Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ, η οποία πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται από τον κανονισμό του Χ.Α. και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να ενεργήσει ως σύμβουλος έκδοσης – ανάδοχος ο οποίος θα αναλάβει την επιμέλεια και σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και την προετοιμασία του φακέλου προς υποβολή στις αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς. 

 

Αναλυτικότερα, τα κεφάλαια της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα διατεθούν ως εξής:

 

 1. Αγορά 108.000 μετοχών της εταιρία «ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΒΕ». Προβλέπεται η αγορά των μετοχών της Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία ΑΕΒΕ στην τιμή των 21,70 €/μετοχή έναντι συνολικού τιμήματος 2.343.600 €. Το τίμημα αυτό έχει υπολογισθεί με βάση την μελέτη αποτίμησης της Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ.
 2. Διάθεση ποσού  3.500.000 € για την αύξηση του ιδίου κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας ώστε η εταιρία να έχει τη δυνατότητα να αυξάνει το κυκλοφορούν ίδιο κεφάλαιο, να χρηματοδοτεί τους πελάτες της, να εξοφλεί τους προμηθευτές της και τις λοιπές υποχρεώσεις της νωρίτερα, να προβαίνει σε επωφελέστερες συμφωνίες προμηθειών και πωλήσεων να καταβάλει αποζημιώσεις προκειμένου να μειώσει το προσωπικό της, κλπ.
 3.   Αγορά ακινήτου στην περιοχή της Αττικής κατάλληλου για να στεγάσει τις αποθήκες της εταιρίας, τα γραφεία της έδρας της, και εκθεσιακό χώρο για την επίδειξη των προϊόντων.  Το κόστος αγοράς του ακινήτου προϋπολογίζεται σε 2.850.000 €.
 4. Ποσό 200.000€ περίπου θα διατεθεί για επενδύσεις, την αγορά παγίων, την ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών, τη μετατροπή των χώρων παραγωγής και την καταβολή αποζημιώσεων. Ανάμεσα στα πάγια είναι δυνατόν να αγορασθούν και πάγια περιουσιακά στοιχεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας του δικτύου της Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ.  Τα στοιχεία αυτά θα εξαγορασθούν με βάση την αναπόσβεστη λογιστική τους αξία που ανέρχεται σήμερα σε 100.000€ περίπου.
 5. Δαπάνες της παρούσης Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου που ανέρχονται σε 250.000€.

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

 

Α΄ 6μηνο 2006

Β΄ 6μηνο 2006

Α΄ 6μηνο 2007

Σύνολο

Αγορά Μετοχών Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία

2,343,600

0

0

2.343.600

Αύξηση Κεφαλαίων Κίνησης

3.500.000

0

0

3.500.000

Αγορά Ακινήτου

0

2.850.000

0

2.850.000

Επενδύσεις

50.000

100.000

50.000

200.000

Σύνολο Δαπανών

6.143.600

2.950.000

50.000

8.893.600

 

Από το παραπάνω χρονοδιάγραμμα έχουν αφαιρεθεί οι δαπάνες για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που ανέρχονται σε 250.000€ κατά προσέγγιση. 

 

Ενημέρωση επί της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΧΑ και της Εταιρίας, που καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 289 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου και του άρθρου 9 του Νόμου 3016 που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου.

Επιπλέον, ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

 

Η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της Χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε συμμόρφωση με την παράγραφο 6 του άρθρου 306 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου.

 

Παροχή ειδικής έγκρισης για την αγορά από τη ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ μετοχών της εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΒΕ, από πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 και βάσει του τιμήματος που προσδιορίζεται από την Ειδική Έκθεση Εμπειρογνωμόνων που έχει συνταχθεί από την ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ.

Ομοίως παρέχεται ειδική έγκριση για την αγορά από την ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ παγίων περιουσιακών στοιχείων της με βάση την αναπόσβεστη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του ΚΝ 2190/1920.

 

 

Αθήνα, 23-12-2005

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ