Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30-06-2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 30/6/2016 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »

Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της, στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου και ψήφισαν 5.914.426 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.627.315 μετοχών, ήτοι 37,85% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 07-06-2016 πρόσκληση ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2015 (1.1.2015 μέχρι 31.12.2015), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα ανέγνωσε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2015 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 5.914.426 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2015 (1.1.2015 μέχρι 31.12.2015).

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2015 (1.1.2015 μέχρι 31.12.2015).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 5.914.426 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2015 (1.1.2015 μέχρι 31.12.2015).

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτών με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2016.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδική σχέση αυτών με την εταιρεία καθώς και τις αμοιβές για συμμετοχή στις συνεδριάσεις και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2016

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 5.914.426 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 5.914.426 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Μπιτζαράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2016 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 5ο :    Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της καθώς και έγκριση συμβάσεων της εταιρίας και των θυγατρικών της που αφορούν έμμεσα  σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα σχέδια των συμβάσεων που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23α ή τους βασικούς  όρους των και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να δώσει τις αιτούμενες άδειες με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση ηυξημένη πλειοψηφία.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 5.914.426  μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.

.

ΘΕΜΑ 6ο : Λοιπά Θέματα.

Ο Πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις των μετόχων και περιέγραψε τις προοπτικές της εταιρίας.