Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22-6-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22-06-2017

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

 

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ, στο ΒΙΟΠΑ Aνω Λιοσίων, 1η και 18η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, κύριοι 371.696 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 3.125.463 μετοχών, ήτοι 11,89% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν τούτων διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας και η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει σε Επαναληπτική συνεδρίαση όπως έχει ήδη προσκληθεί στις 03-07-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Aνω Λιοσίων, 1η και 18η