Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Αποφάσεις Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 3-7-2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »

Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της, στο ΒΙΟΠΑ 'Aνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου και ψήφισαν 1.454.551 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 3.125.463 μετοχών, ήτοι 46,54% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 18-05-2017 πρόσκληση ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα ανέγνωσε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2016 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 1.382.820 μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,07% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016).

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 1.382.820 μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,07% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016).

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτών με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2017.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδική σχέση αυτών με την εταιρεία καθώς και τις αμοιβές για συμμετοχή στις συνεδριάσεις και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2017

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 1.382.820 μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,07% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 1.454.551 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Μπιτζαράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2017 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 5ο :    Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το 'Αρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα σχέδια των συμβάσεων που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23α ή τους βασικούς  όρους των και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να δώσει τις αιτούμενες άδειες με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 1.382.820 μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,07% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 6ο :    Απόφαση για την έκδοση Κοινού Εμπραγμάτως   Ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3156/2003 ποσού μέχρι ευρώ 6.000.000, καθορισμός των όρων του και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3156/2003.  Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση Leasing επί του εργοστασίου της εταιρείας στο Α επιχειρηματικό πάρκο Βόλου.  Παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εμπραγμάτου εξασφαλίσεως επί του παραπάνω ακινήτου (ενδεικτικά και μη περιοριστικά : συναίνεση σε προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια, κατά την κρίση της υπέρ ης η ασφάλεια Τραπέζης), για το προειρημένο ομολογιακό δάνειο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 1.454.551 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 6ο :    Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 1.382.820 μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,07% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τα ακόλουθα πρόσωπα:
Αντώνιος Σβορώνος του Παναγή (Εκτελεστικό Μέλος)
Ορφέα Μαυρίκιο του Νικολάου (Εκτελεστικό Μέλος)
Γεώργιος Μπέκος του Μιχαήλ (Εκτελεστικό Μέλος)
Ιωάννης Μεθόδιος του Θωμά (Ανεξάρτητο Μέλος, Πρόεδρος Ελεγκτικής Επίτροπης)
Γεώργιος Παπαθανασίου του Ευθυμίου (Ανεξάρτητο Μέλος , Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής)
Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος (Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής)
Αλέξανδρος Καλογήρου του Νικολάου (Ανεξάρτητο Μέλος, Αναπληρωματικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ 6ο : Λοιπά Θέματα.

Ο Πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις των μετόχων και περιέγραψε τις προοπτικές της εταιρίας.