Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 8-1-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΕΠΑΝΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Ανακοινώνουμε τις αποφάσεις της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, που συνεδρίασε σήμερα 8/1/2018 στην έδρα της Εταιρείας κατόπιν της από 20/11/2017 αποφάσεως του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 1ο :  Απόφαση για Έκδοση νέου Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές. Οι ομολογίες του Δανείου θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους σήμερα μετόχους της εταιρίας. Απόφαση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ΚΝ2190/1920. Απόφαση για την υποβολή αίτησης για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ΕΝ.Α. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για κάθε θέμα συναφές προς τα παραπάνω θέμα.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε προς την γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον κανονισμό του χρηματιστηρίου και τον νόμο 3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ακολούθως παρακάλεσε τους μετόχους να συζητήσουν το θέμα και μετά από διαλογική συζήτηση διαμορφώθηκαν οι όροι του ομολογιακού δανείου. Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Συνέλευση να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για να χειρισθεί το Διοικητικό Συμβούλιο τους επιμέρους όρους του δανείου καθώς και τα διαδικαστικά θέματα που σχετίζονται με την έκδοση του δανείου.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία 38.27% και εγκρίνει την έκδοση ΜΟΔ ποσού 1.875.277,80 με τους όρους και προϋποθέσεις που εκτίθενται στην έκθεση και χορηγεί τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

1.196.029

100%

38,27%

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διάφορες Ανακοινώσεις

Ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους.