Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Αποφάσεις Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 19-10-2018

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών (ΓΕΜΗ 000232101000).

 

Οι μέτοχοι της εταιρίας Unibios Συμμετοχών  κατά την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 19.10.2018 και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας με συμμετοχή 17 μετόχων που εκπροσωπούσαν το 49,5% του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισαν τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:Απόφαση για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές  θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος. Απόφαση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ΚΝ2190/1920 και το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Απόφαση ώστε να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μέσα σε διάστημα ενός έτους  σε ένα χρόνο από την έκδοση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν 4548/2018. Επίσης απόφαση ότι επιτρέπεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να είναι μεγάλυτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για κάθε θέμα.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διαβάζει την σχετική έκθεση του ΔΣ που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002 και το άρθρου 4.1.3.13.1 και 2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ζητά από την συνέλευση να εγκρίνουν όσα προτείνονται εκεί.

Επίσης Οι Βασικοί Μέτοχοι που μετέχουν στη Διοίκηση της εταιρίας κύριοι Αντώνιος Σβορώνος και Ορφέας Μαυρίκιος δήλωσαν και οι δυο ότι  προτίθενται να διακρατήσουν το ποσοστό τους μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, και  για χρονικό διάστημα  έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

 

Ειδικότερα αποφασίζεταιι:

 

(1)  Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.750.555,60 ευρώ με την έκδοση 12.501.852 νέων μετοχών άυλων ονομαστικών και μετά ψήφου που θα διατεθούν στους υφισταμένους κατά την ημερομηνία αποκοπής μετόχους με αναλογία 4 νέες μετοχές για κάθε μια παλαιά που κατέχουν και με την καταβολή της προβλεπόμενης τιμής διάθεσης ανά μετοχή.

(2)  Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να αποφασίσει αυτό για τιμή διάθεσης (έκδοσης) σε μεταγενέστερο στάδιο οπότε και θα αποσταλεί άμεσα η σχετική ενημέρωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εξουσιοδότηση αυτή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει την τιμή της ΑΜΚ ισχύει για ένα έτος από σήμερα που αποφασίζεται η ΑΜΚ δηλαδή μέχρι την 19-10-2019. (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Ν 2190/1920)

(3)  Επιτρέπεται η τιμή διάθεσης (έκδοσης)  την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(4)  Οι μέτοχοι που ασκούν πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής θα δικαιούνται να προεγγραφούν για να αναλάβουν αδιάθετες μετοχές με βάση τους όρους και την διαδικασία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν παρά ταύτα και μετά την ικανοποίηση των προεγγραφών υπάρξουν ακόμα αδιάθετες μετοχές αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του

(5)  Η κάλυψη θα γίνει με την καταβολή μετρητών ή τον συμψηφισμό απαιτήσεων ή προκαταβολών που έχουν ήδη καταβληθεί στον όμιλο ή που θα καταβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.  Επιτρέπεται η μερική κάλυψη της παρούσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του ΚΝ2190/1920 (και στο άρθρο 28 του νόμου 4548/2018).

(6)  Κατά τα λοιπά εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που είναι σχετικό με την παρούσα ΑΜΚ καθώς και για την σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την προσφορά των μετοχών και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση.

 

 Επίσης προτείνει την τροποποίηση του καταστατικού ώστε να εναρμονισθεί το περί κεφαλαίου άρθρο με αυτή την απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό 100%).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

1.547.701

100%

49,5%

ΚΑΤΑ

0

0%

0%

ΑΠΟΧΗ

0

0%

0%

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 και στο άρθρο 49 του νόμου 4548/2018.

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για την έγκριση της αγοράς ιδίων μετοχών από το χρηματιστήριο. Το ποσό των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν να μην υπερβαίνει το 10% των μετοχών της εταιρίας. Η περίοδος για την οποία ισχύει η έγκριση να είναι περίοδος 24 μηνών αρχομένη από της σήμερον. Η κατώτατη τιμή αγοράς να είναι 0,01 ευρώ και η ανώτατη τιμή αγοράς να είναι 1,38 ευρώ.  Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

1.547.701

100%

49,5%

ΚΑΤΑ

0

0%

0%

ΑΠΟΧΗ

0

0%

0%

 

 

 ΘΕΜΑ 3ο .      Απόφαση για Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.                                                                                      

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τελικά δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους είχε συζητηθεί η προσθήκη και άλλων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην συνέχεια  η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με πλειοψηφία σε ποσοστό    (100%) την πρόταση του Προέδρου να μην γίνει αλλαγή ΔΣ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

1.547.701

100%

49,5%

ΚΑΤΑ

0

0%

0%

ΑΠΟΧΗ

0

0%

0%

 

ΘΕΜΑ 4ο :   Διάφορες Ανακοινώσεις και Ενημέρωση των Μετόχων.

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους.  Ιδιαίτερα ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την αντικατάσταση του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Μπέκου από τον παριστάμενο Κυριάκο Παπαθανασίου, η Συνέλευση ενημερώθηκε και ενέκρινε την αλλαγή ομόφωνα.