Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Απόφαση για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου - 28.9.2012

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ΑΕ ανακοινώνει τα εξής:

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28-9-2012 διαπιστώθηκε ότι είναι αδύνατη η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4-5-2012. Ακολούθως αποφασίσθηκε η πιστοποίηση της μη καταβολής του κεφαλαίου από την παραπάνω αύξηση.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας (με βάση την εξουσία που του έχει εκχωρηθεί κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 24-9-20007) με την έκδοση 9.177.094 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ίσης με 0,30€. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. Οι βασικοί μέτοχοι που μετέχουν στη Διοίκηση της εταιρίας δήλωσαν ότι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό που κατέχουν κατά την ημερομηνία του Διοικητικού Συμβουλίου έως την ολοκλήρωση της αύξησης και για έξι μήνες μετά την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ειδικές εκθέσεις βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι όροι της αύξησης και οι προθέσεις των μετόχων. Με τον τρόπο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου με τους ίδιους όρους διάθεσης που είχαν αποφασισθεί από τους μετόχους κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4-5-2012 και με τον τρόπο αυτό να εκπληρώσει την εκπεφρασμένη απόφαση των μετόχων.