Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Ανακοίνωση για την Εισαγωγή Νέων Μετοχών λόγω Reverse Split

Η  εταιρεία «Unibios Συμμετοχών Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η  Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 30/12/2016, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30

Ευρώ σε 1,50 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 15.627.315 σε 3.125.463 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε

αναλογία μία (1) νέα μετοχή με αντικατάσταση πέντε (5) παλαιών μετοχων.

 

Ακολούθως αποφασίστηκε ταυτόχρονα από την ίδια Γενική Συνέλευση των Μετόχων η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,50 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε στο ύψος των 937.638,90 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.125.463 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30 ευρώ)εκάστη.

 

Την 24/1/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 896929 η με αριθμό 8412/23-1-2017 απόφαση  του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ ΨΙΓ0465ΧΙ8-ΨΩΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 2/2/2017, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω

3.125.463 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, σε αντικατάσταση των

υφισταμένων 15.627.315 κοινών ονομαστικών μετοχών.

 

Με απόφαση  της εταιρίας, η 6/2/2017 ορίζεται ως η τελευταία

ημέρα διαπραγμάτευσης των 15.627.315 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Από την επομένη εργάσιμη   7/2/2017 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

 

Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 8/2/2017 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 3.125.463 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο

Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις

10/2/2017. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 3.125.463 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι  μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

της εταιρείας (τηλ. 210-6037030., κος Αντώνιος Σβορώνος).

 

 

Φυλή, 3/2/2017