Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 2004 - 30.03.2005

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 2004 

Σε ετήσια βάση οι πωλήσεις της Βιοσώλ ανήλθαν σε 9.005.917 Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,3 % έναντι των πωλήσεων της προηγούμενης χρήσης (8.238.047 Ευρώ). Το Μικτό Κέρδος της εταιρίας αύξηθηκε κατά 78.6% από 735.146 σε 1.313.024 Ευρώ ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών παρουσίασε βελτίωση 70,5 % δηλαδή η ζημία περιορίσθηκε από 1.041.759 Ευρώ σε 307.016 Ευρώ. Τέλος τα αποτελέσματα της εταιρίας παρουσίασαν περιορισμό ζημιών κατά 30,1% από 1.885.637 Ευρώ σε 1.317.528 ενώ τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων εμφανίζουν περιορισμό της ζημίας κατά 60,4%.

Η σημαντική βελτίωση του αποτελέσματος συντελέστηκε κατά το 4ο τρίμηνο όπου παρατηρήθηκαν κέρδη προ αποσβέσεων και τόκων 198.411 Ευρώ έναντι ζημίας -246.202 Ευρώ της αντίστοιχης περισυνής περιόδου.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2004 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις δαπανών πολυετούς απόσβεσης και ασωμάτων ακινητοποιήσεων κατά 460.000 Ευρώ. Το ποσό αυτό στο μέγιστο μέρος του δεν θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα που θα συνταχθούν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αρα τα αποτελέσματα με βάση τα ΔΛΠ θα παρουσιάζονται βελτιωμένα όσον αφορά σε αυτό το μέγεθος.

Ας σημειωθεί ότι η δραστηριότητα της εταιρίας στο χώρο της θέρμανσης παρουσιάζει έντονη εποχικότητα που ευννοεί το τελευταίο τρίμηνο της εταιρικής χρήσης.