Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Ανακοινώσεις προ του 2005 - 31.12.2004

 

Ανακοινώσεις προ του 2005 

ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
‘ ΒΙΟΣΩΛ’ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών, της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουνίου 2004 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5 Ταύρος Αττικής) για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν τη χρήση 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003).

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003). Απόφαση μη καταβολής μερίσματος, υπό μορφή τόκου, στους Προνομιούχους Μετόχους.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003).

4. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2003 και έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2004.

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2004 και καθορισμός αμοιβής τους.

6. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).

 

ΑΘΗΝΑ 7-5-2004
 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 03.03.04 - 17.03.04 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 03.03.04 - 11.03.04 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω:

1. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων Μετόχων της εταιρίας της 22/10/2003 (Β’ Επαναληπτικές) απεφάσισαν την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας υπέρ των παλαιών Μετόχων, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των 5.958.904,80 ΕΥΡΩ με την έκδοση 19.863.016 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Οι νέες κοινές μετοχές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους, με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ανεξάρτητα αν κατέχουν κοινές ή/και προνομιούχες μετοχές, με αναλογία 6 (έξι) νέες κοινές μετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές κοινές ή προνομιούχες μετοχές στην τιμή των 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του στις 20 Φεβρουαρίου 2004 ενέκρινε το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο.

2. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι Μέτοχοι που είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2004. Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2004 έγινε αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, και συνεπώς οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Τετάρτη 03.03.2004 έως και την Τετάρτη 17.03.2004. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 11.03.2004. Τα δικαιώματα που δε θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως 17.03.2004) παύουν να ισχύουν.

3. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

4. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλλουν την αξία των μετοχών (ΕΥΡΩ 0,30 για κάθε νέα κοινή μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό Λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς την μεσολάβηση της Εταιρίας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

5. Σε περίπτωση μη κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν.2190/1920.

6. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να τους διατεθούν τυχόν αδιάθετες μετοχές παρακαλούνται όπως δηλώσουν εγγράφως στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ελ.Βενιζέλου 3-5, Ταύρος Τ.Κ. 177 78, στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (υπεύθυνος κ. Αντώνιος Σβορώνος, τηλ.210 3410000 εσωτ.268) την πρόθεσή τους, τον ακριβή αριθμό των μετοχών που επιθυμούν να τους διατεθεί και τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας. Μετά την 17.03.2004 (λήξη άσκησης δικαιωμάτων) το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του θα αποφασίσει για την διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, θα ενημερώσει σχετικά τους Μετόχους που δήλωσαν την επιθυμία τους και θα τους καλέσει εντός των νομίμων προθεσμιών να προβούν στην καταβολή του σχετικού ποσού.

7. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2004.

8. Επειδή η μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ο τίτλος των 25 μετοχών, δύνανται οι μέτοχοι εφόσον το επιθυμούν να αποκτήσουν διαπραγματεύσιμους τίτλους των 25 μετοχών με την κατάλληλη αγοροπωλησία δικαιωμάτων προτίμησης. Η σύσταση αυτή έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και με κανέναν τρόπο δεν θίγει τα δικαιώματα προτίμησης του κατόχου μικρότερου αριθμού μετοχών, να εγγραφεί ή να μεταβιβάσει τα σχετικά δικαιώματά του.

9. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

10. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ελ.Βενιζέλου 3-5, Ταύρος Αττικής, στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα.

11. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα ανακοινωθεί εγκαίρως μέσω του Τύπου.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2004

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
Παράρτημα Ενημερωτικού Δελτίου

 

 


Βιοσώλ ΑΒΕ
Ανακοίνωση 22-7-2003 

Η ΒΙΟΣΩΛ και η American Standard Europe ( ενεργώντας για λογαριασμό της συνδεδεμένης προς αυτήν εταιρίας κλιματισμού TRANE) συνυπέγραψαν συμφωνία κατασκευής προϊόντων (ΟΕΜ) και αποκλειστικής διανομής των. Η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων από τη Βιοσώλ και την διανομή τους σε χώρες της Ευρώπης από την TRANE.

Πιστεύουμε ότι η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει σε περαιτέρω εξελιξη των προϊόντων κλιματισμού της ΒΙΟΣΩΛ καθώς και στην οργανωτική, τεχνολογική και οικονομική αναβάθμιση της εταιρίας.

Η επιλογή της εταιρίας μας την τιμά και δικαιώνει τη μακρόχρονη προσπάθεια της για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με συνέπεια, τεχνογνωσία και αξιοπιστία. 
Η συμφωνία αυτή αποτελεί μια σπάνια για την εποχή μας ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική Βιομηχανική Παραγωγή από μια μεγάλη πολυεθνική εταιρία.

 

 


Βιοσώλ ΑΒΕ
Ανακοίνωση 29-11-2002 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Βιοσώλ ΑΒΕ της 29-11-2002 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:. 

Αντώνιος Σβορώνος πρόεδρος του ΔΣ, Διονύσιος Σβορώνος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι οι Κων/νος Γώγος, Δημήτριος Κατσίβελας, Νικόλαος Σβορώνος, Νικόλαος Καραντάνης και Παντελής Καραγεωργίου. 

Οι Νικόλαος Καραντάνης και Παντελής Καραγεωργίου έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

 

 

 


Βιοσώλ ΑΒΕ
Ανακοίνωση 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Βιοσώλ ΑΒΕ θα συνεδριάσει στα γραφεία της εταιρίας (οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5 στον Ταύρο Αττικής) την Παρασκευή 28-6-2002 και ώρα 14:00. Η επίσημη πρόσκληση της συνέλευσης έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΑΥΓΗ στο τεύχος της 12-6-2002. 

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης στις 16:30 της Παρασκευής 28-6-2002 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιοσώλ θα παρίσταται στο επίσημο Forum συζητήσεων της περιοχής χρηστών της ιστοσελίδας της Βιοσώλ (διεύθυνση
http://www.biossol.gr/users_login_main.asp) όπου θα ενημερώσει τους μετόχους για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και θα απαντήσει σε ερωτήματα. 

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή συζήτηση μπορούν να εγγραφούν στην παραπάνω ιστοσελίδα της Βιοσώλ απλά και γρήγορα. Η παρουσίαση αυτή εντάσσεται στις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1.2.1 του ερωτηματολογίου των ποιοτικών κριτηρίων προβολής εισηγμένων και καλύπτει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των επενδυτών που έχει η εταιρία στα πλαίσια της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.