Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Ανακοίνωση για την Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών για την Χρήση 2014 - 3.11.2015

Η Εταιρία «Unibios Συμμετοχών ΑΕ» (εφεξής «Εταιρία») σε εφαρμογή των διατάξεως της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ.1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2014, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το α.82 παρ.5 ν. 2238/1994, τόσο στην Εταιρία, όσο και για τις Ελληνικές θυγατρικές της, Κάλλιγκαν Ελλάς, Watera Hellas, Βιοσώλ ΑΒΕ και Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία, εξεδόθησαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.