Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Πρόγραμμα Αγοράς ιδίων Μετοχών

 

Η εταιρία Unibios Συμμετοχών ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της  19-10-2018 αποφασίσθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών  σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με  το άρθρο 19 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ με τους παρακάτω όρους:

(1)    Μέγιστη ποσότητα αγοράς: Σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ η συνολική ποσότητα των μετοχών που θα αποκτήσει η εταιρία μαζί με αυτές που κατέχει ήδη δεν θα ξεπερνά το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η ποσότητα αυτή σήμερα αντιστοιχεί σε  292.025 μετοχές.

(2)    Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε εικοσιτέσσερις  μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.

(3)    Η Μέγιστη τιμή αγοράς ορίζεται ίση € 1,38 και η ελάχιστη τιμή αγοράς στο € 0,01.

Η εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές που θα αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 στο σύνολό τους ή μέρος τους για διάθεση στο προσωπικό εν γένει ή/και για την ικανοποίηση δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών στα πλαίσια των υφιστάμενων προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης ή και για την μείωση του κεφαλαίου της. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μετοχές για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία συμπεριλαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας.

Η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται με βάση το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 596/2014 και το άρθρο  4.1.3.14 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.