Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 2 στ ) - 24.12.2013

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 2 στ )

Φυλή, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 2 στ ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Χ.Α. 1.000.000 ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η εταιρεία UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (η Εταιρεία) σε συνέχεια των σχετικών από 17.10.2013, 18.10.2013 και 25.10.2013& 22.11.13 ανακοινώσεων της, στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της 29.07.2013 (βάσει της εξουσιοδοτήσεως που εδόθη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 09.07.2013) Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών, σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/20 (το Πρόγραμμα), πληροφορεί το κοινό αναφορικά με τα εξής:

1. Κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος πέντε από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προαίρεσης, από το σύνολο των 14 στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προέβησαν σε έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την άσκηση μέρους των δικαιωμάτων τους, ενώ κατέβαλαν και σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας τα αντίστοιχα κεφάλαια. Συνολικά λοιπόν διατέθηκαν 1.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η δε καταβολή σε μετρητά του ποσού αγοράς των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε προ της άσκησης των δικαιωμάτων και ανήλθε σε 300.000 ευρώ.

2. Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 22.11.2013 συνεδρίασή του αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 300.000,00 ευρώ, με την έκδοση 1.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

3. Περαιτέρω, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πιστοποίησε την καταβολή του ως άνω ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προαίρεσης που ασκήθηκαν. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων προέβη στις 12/12/2013 στην καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 134421 και αριθμό Πρωτοκόλλου Κ2 - 7160, σχετικά με την ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και με την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης αυτής, αντίστοιχα.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την κατά τα ως άνω αύξησή του, ανέρχεται σε 4.688.194,50 ευρώ και διαιρείται σε 15.627.315 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

5. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι 1.000.000 νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Υπεύθυνοι σύνταξης του εντύπου παροχής πληροφοριών

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι:

1. Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, τηλ.: 210 6037030.

2. Γεώργιος Μπέκος, Οικονομικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ Ανω Λιοσίων, τηλ.: 210 6037030.

Το έντυπο παροχής πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στη Φυλή, 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 133 41 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.unibios.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας στη Φυλή, 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 133 4 στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ.: 210 60 37030.