Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Ενημερωτικά, Πληροφοριακά Δελτία και Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για ΑΜΚ ή ΜΟΔ

 

 

   
   
   
  Ενημερωτικά και Πληροφοριακά Δελτία, Ειδικά Έντυπα Εισαγωγής Νέων Μετοχών προς Διαπραγμάτευση.
   
  Εντυπο Παροχής Πληροφοριών (Ν 3401/2005, ¶ρθρο 4 παρ. 2στ) σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 1.000.000 κινητών αξιών της Unibios ΑΕ που προέκυψαν από την εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
  Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ 2012 - 2013 Έκδοση: 11.02.2013
  Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού όπως Προβλέπονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2012-2013 Έκδοση 26.11.2012
  Ενημερωτικό Δελτίο για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2012-2013 Έκδοση 26.11.2012
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορικής, Βιομηχανικής Δραστηριότητας και Παροχής Υπηρεσιών για Συντήρηση και Εγκατάσταση Προϊόντων Θέρμανσης Κλιματισμού & Για Μεταβολή Δραστηριότητας
  Ανακοίνωση Διάθεσης Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου για την Α.Μ.Κ. 2007-2008 με καταβολή μετρητών
  Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της 27.12.2007 για την ΑΜΚ 2007 - 2008
  Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας 2007-2008 Έκδοση: 28.12.2007
  Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 2006 Έκδοση 29.06.2006
  Ενημερωτικό Δελτίο για την ΑΜΚ 2003-2004 Έκδοση Φεβρουάριος 2004
  Παράρτημα Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ 2003 -2004
   
   
  Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
   
   
   Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 4.1.3.13.1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  και του άρθρου 9 του Ν 3016/2002 προς την ΕΓΣ των Μετόχων της 24-9-2018
  Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  και του άρθρου 9 του Ν 3016/2002 προς την ΕΓΣ των Μετόχων της 11-12-2017
  Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και του άρθρου 9 του Ν 3016/2002 απευθυνόμενη στην ΕΓΣ των μετόχων της 19-12-2016
  Έκθεση του άρθρου 13 παρ 10 του ΚΝ 2190/1920 του άρθρου 9 του Νόμου 3016/2002 και του άρθρου 4.1.4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-4-2015
  Έκθεση του άρθρου 13 παρ 10 του ΚΝ 2190 και του άρθρου 4.1.4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-6-2013
  Επανυποβληθείσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το άρθρο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του ΧΑ και το άρθρο 9 του Νόμου 3016 για την ΑΜΚ που αποφασίσθηκε στο ΔΣ 30.10.2012
  Έκθεση του Άρθρου 4.1.4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την Αύξηση Κεφαλαίου που Αποφασίσθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 28-9-2012
  Έκθεση του άρθρου 13 παρ 10 του ΚΝ 2190 και του άρθρου 4.1.4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11.04.2012..
  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων βάσει του Άρθρου 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων 11.04.2012
  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων βάσει του ¶ρθρου 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων 26.11.2009
  Έκθεση Δ.Σ. του άρθρου 289 προς την γενική Συνέλευση των Μετόχων 30.06.2008
  Συμπληρωματική Έκθεση του Δ.Σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 προς την Γενική Συνέλευση της 14.04.2008
  Έκθεση Δ.Σ. του άρθρου 289 προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.4.2008 
  Συμπληρωματική Έκθεση του Δ.Σ. για την Α.Μ.Κ. βάσει του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α. για την ΑΜΚ 2007-2008
  Έκθεση ΔΣ για Αύξηση Μ.Κ. 2007-2008 βάσει του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α.
  Εκθεση ΔΣ για Αύξηση Μ.Κ. Βιοσώλ 2006
  Έκθεση ΔΣ για Αύξηση Μ.Κ. Βιοσώλ προς την Γενική Συνέλευση της 22.10.2003
   
   
  Ετήσια Ενημερωτικά Δελτία 2000 - 2007
   
  Eνημερωτικό Δελτιο Χρήσης 2007
  Eνημερωτικό Δελτιο Χρήσης 2006 
  Eνημερωτικό Δελτιο Χρήσης 2005
  Eνημερωτικό Δελτιο Χρήσης 2004
  Ενημερωτικό Δελτίο Χρήσης 2003
  Ενημερωτικό Δελτίο Χρήσης 2002
  Ενημερωτικό Δελτίο Χρήσης 2001
  Eνημερωτικό Δελτιο Χρήσης 2000
   
   
  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  και Καταστατικό Unibios Συμμετοχών ΑΕ
   
  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Unibios Συμμετοχών ΑΕ
   
  Καταστατικό Unibios Συμμετοχών
   
  Παρουσίαση Πρός Αναλυτές 26-5-2017