Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση - 19.01.2007

ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ & ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ‘ ΒΙΟΣΩΛ’ 
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών, της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Ιανουαρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5 Ταύρος Αττικής) για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Παροχή ειδικής εγκρίσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ2190/1920, που αφορά σύμβαση μίσθωσης ακινήτου από συγγενή Εταιρία. 
2. Αλλαγή της έδρας της Εταιρίας 
3. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού 
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
5. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο). 

ΑΘΗΝΑ, 
27-12-2006 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ