Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Πρόσκληση Έκτακτης γενικής Συνέλευσης 23-12-2005

ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ & ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
‘ ΒΙΟΣΩΛ’ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών, της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5 Ταύρος Αττικής) για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ενημέρωση για το σχεδιασμό της διοίκησης που αποσκοπεί στην ανατροπή των αρνητικών αποτελεσμάτων της και άρση της επιτήρησης της εταιρίας.

2. Ενημέρωση και επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποτελεί προϋπόθεση για την ανατροπή της αρνητικής πορείας της εταιρίας.

3. Ενημέρωση επί της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 289 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου και του άρθρου 9 του Νόμου 3016 που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου.

4. Απόφαση για την τιμή διάθεσης των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 306 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

5. Παροχή ειδικής έγκρισης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για την αγορά μετοχών της εταιρίας Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία ΑΕΒΕ και περιουσιακών στοιχείων της Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του ΚΝ 2190/1920.

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).

ΑΘΗΝΑ, 30-11-2005 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ