Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ανακοινώνει ότι, μετά την από 28/5/2008 εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 8.333.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστης, εκ των οποίων 7.953.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και 380.000 προνομιούχες ονομαστικές άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές, που προήλθαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο ανέρχεται σε 27.531.283,20€ και διαιρείται σε 91.770.944 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ έκαστη, εκ των οποίων 87.578.014 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας 26.273.404,20€ και 4.192.930 προνομιούχες ονομαστικές άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές συνολικής αξίας 1.257.879€.

Σπάτα, 2 Ιουνίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο