Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>


Η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ανακοινώνει ότι, μετά την από 22/2/2008 εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 27.812.648 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που προήλθαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.031.383,20€ και διαιρείται σε 83.437.944 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ έκαστη, εκ των οποίων 79.625.014 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας 23.887.504,20€ και 3.812.930 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές συνολικής αξίας 1.143.879€.


Σπάτα, 28 Φεβρουαρίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο