Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι την 2/10/2014 : O κος Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη σε αγορά 1.150 μετοχών (που αντιστοιχούν 1.150 δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας 291,23 ευρώ με τιμή 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρία «ΈΝΩΣΙΣ Α.Ε. Βιομηχανικών Εμπορικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» που θεωρείται νομικό πρόσωπο που έχει «στενό δεσμό» με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιο Σβορώνο προέβη σε πώληση 2.000 μετοχών (που αντιστοιχούν 2.000 δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας 495,21 ευρώ με τιμή 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-7-2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών.