H εταιρία Unibios AE Συμμετοχών διευκρινίζει περαιτέρω και επικαιροποιεί τις αναφορές στην επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρίας, στα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της επίδρασης αυτής και στις εκτιμήσεις για την επίδραση της πανδημίας στο μέλλον που περιλαμβάνονται στην εξαμηνιαία της έκθεση στα πλαίσια της εφαρμογής των παραγράφων 15-15Γ του ΔΛΠ 34.

Το ύψος των πωλήσεων του ομίλου παρουσιάζεται  μειωμένο. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά μέγιστο μέρος στο γεγονός ότι στον κλάδο της επεξεργασίας νερού, οι τομείς της φιλοξενίας και της εστίασης στην Ελλάδα δεν παρουσίασαν την συνήθη κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης δραστηριότητα καθώς λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσουν οι περισσότερες τέτοιες επιχειρήσεις.  Επίσης, η συμβασιοποίηση σημαντικών προμηθειών σε Δήμους καθυστέρησε λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στην λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών.  Αντίστοιχα στον τομέα των Δομικών Εργαλείων σημαντικό μέρος των εργασιών αφορά στην προμήθεια εξεδρών και κερκίδων για αθλητικές και θεατρικές εκδηλώσεις που γίνονται κατά την θερινή περίοδο και οι οποίες ακυρώθηκαν. Τέλος, όσον αφορά τις δραστηριότητες μας εκτός Ελλάδος αυτές μειώθηκαν λόγω του περιορισμού νέων επενδύσεων που παρατηρείται σε περιόδους ύφεσης αλλά και της αδυναμίας υλοποίησης έργων λόγω περιορισμών στις διεθνείς μετακινήσεις.

Προκειμένου να περιορίσει τους κινδύνους διάδοσης του κορονοϊού, ο όμιλος έλαβε από την πρώτη στιγμή όλα τα προβλεπόμενα από τις αρχές υγειονομικά μέτρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις θυγατρικές του στο εξωτερικό. Έτσι ενημερώθηκε όλο το προσωπικό και εφαρμόστηκαν με συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και σχετικές διαδικασίες.

Για τον περιορισμό  των οικονομικών συνεπειών που προέκυψαν από την πανδημία οι εταιρίες του ομίλου έκαναν χρήση των μέτρων που ελήφθησαν από την πολιτεία και τα οποία επέτρεψαν, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, να μειώσει το χρηματοδοτικό και μισθοδοτικό κόστος κατά 25% και 12,5% αντίστοιχα όπως αποτυπώνεται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιορίσθηκαν τα έξοδα ταξιδιών κατά 28%, τα έξοδα μεταφορών κατά 42% και τα έξοδα προβολής και διαφήμισης κατά 77%. Συνολικά δε, οι Δαπάνες Διοίκησης και Πωλήσεων μειώθηκαν κατά 15%. Στα πλαίσια της αξιοποίησης ευνοϊκών ρυθμίσεων, εταιρίες του ομίλου ανάλαβαν την δέσμευση να διατηρήσουν το συνολικό αριθμό του προσωπικού τους. Παρότι υπάρχουν διαφορετικές καταληκτικές ημερομηνίες διακράτησης προσωπικού για τα διάφορα μέτρα η απώτατη καταληκτική ημερομηνία είναι η 18.06.2022. Επίσης οι εταιρίες του ομίλου αν τηρήσουν τους όρους αυτούς θα τύχουν και του ευεργετήματος της μη επιστροφής μέρους της επιστρεπτέας προκαταβολής την οποία έχουν λάβει.

Για την βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας η εταιρία αξιοποίησε τα μέτρα που επέτρεπαν την αναβολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων αποπληρωμής δανείων, τα μέτρα αυτά ταμειακά άμβλυναν τις συνέπειες της παρατηρούμενης καθυστέρησης στις εισπράξεις λόγω δυσχερειών στις διαδικασίες πληρωμής από φορείς του Δημοσίου οφειλομένων στην υγειονομική κρίση.

Οι οικονομικές μας καταστάσεις εμπεριέχουν δυο εκτιμήσεις σε σχέση με την επίδραση αυτών των γεγονότων στο μέλλον. Η πρώτη είναι ότι η υγειονομική κρίση θα είναι παροδική και δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο μακροπρόθεσμα την θέση μας στην αγορά ούτε βλέπουμε από αυτή την άποψη ουσιώδεις συνέπειες για τον όμιλο. Με βάση αυτή την εκτίμηση  έχουν καταρτισθεί οι οικονομικές μας καταστάσεις που στηρίζονται στην πρόβλεψη ότι κατά την διάρκεια του 2021 θα υπάρχει εμβόλιο και θεραπεία για την υγειονομική κρίση. Η δεύτερη εκτίμηση που περιέχεται στις οικονομικές μας καταστάσεις  είναι ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών θα σταθεροποιηθεί και θα καλύψει μέρος της υστέρησης του πρώτου εξαμήνου ώστε το τελικό ποσοστό υστέρησης  σε ετήσια βάση να είναι μικρότερο από αυτό που παρατηρήθηκε στο πρώτο εξάμηνο.

Παρότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτής της εκτίμησης (παραγγελίες, μειοδοσίες σε διαγωνισμούς, διαπραγματεύσεις με πελάτες σε προχωρημένο στάδιο κλπ.) η εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης παραμένει εξόχως αβέβαιη και κατά συνέπεια, η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εκτίμησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από απρόβλεπτους παράγοντες εκτός του ελέγχου της εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση, στην παρούσα φάση και καθώς διαφαίνεται η προοπτική επίλυσης του προβλήματος της υγειονομικής κρίσης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, δεν εντοπίζουμε μακροπρόθεσμες ουσιώδεις επιπτώσεις για την λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου μας.