ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2019 Unibios Συμμετοχών

Επιστροφή σε Κερδοφορία

Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2019 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά την Χρήση 2019, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 4% ήτοι από €8,026 χιλ. σε €8.340  χιλ. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων του κλάδου της επεξεργασίας νερού, δηλαδή των πωλήσεων του Ομίλου Watera International.

Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου Unibios, σημείωσαν αύξηση κατά 12,8% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε €3.437 χιλ., έναντι €3.047 χιλ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να αυξάνεται κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου στην Χρήση 2019,  ανήλθαν σε κέρδη €305 χιλ. έναντι ζημιών €270 χιλ. κατά την προηγούμενη Χρήση, βελτιωμένα κατά €575 χιλ.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της δεκαετούς οικονομικής κρίσης ο Όμιλος UNIBIOS παρουσιάζει συνολικό κερδοφόρο αποτέλεσμα μετά από φόρους (PAT).  Ειδικότερα, το 2019, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας μετά από φόρους ανήλθαν σε €100 χιλ. έναντι ζημιών €393 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, το συνολικό EBITDA του Ομίλου το 2019, διαμορφώθηκε σε €1.140 χιλ. έναντι €508 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά ποσοστό124%.

28 Μαΐου 2020

 

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.

 

Η WATERA International SA είναι κατά 100% θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και  μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω άλλων θυγατρικών της εταιρειών η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία,  Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.