Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2021 Unibios Συμμετοχών

Ισχυρή Κερδοφορία

Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά την Χρήση 2021, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 16,1% ήτοι από €7.300 χιλ. σε €8.478 χιλ. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των πωλήσεων του κλάδου της επεξεργασίας νερού δηλαδή, των πωλήσεων του Ομίλου Watera International.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου Unibios, σημείωσαν αύξηση κατά 15,2% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε €3.115 χιλ., έναντι €2.703 χιλ. Το περιθώριο μικτού κέρδους μεταβλήθηκε οριακά, από 37,0% σε 36,7%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου στην Χρήση 2021 αυξήθηκαν κατά €510 χιλ. σε σχέση με τη Χρήση του 2020 και διαμορφώθηκαν σε κέρδη €552 χιλ. έναντι κερδών €42 χιλ. κατά την προηγούμενη Χρήση.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Όμιλος UNIBIOS, το 2021, παρουσίασε συνολικό κερδοφόρο αποτέλεσμα μετά από φόρους (PAT).  Ειδικότερα, το 2021, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας μετά από φόρους ανήλθαν σε €334 χιλ. έναντι ζημίας μετά από φόρους €91 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, το συνολικό EBITDA του Ομίλου το 2021, ενισχύθηκε περεταίρω και διαμορφώθηκε σε €1.287 χιλ. ή ποσοστό 15.2% επί του κύκλου εργασιών, έναντι €811 χιλ. ή ποσοστό 11.1% επί του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης.

20 Απριλίου 2022

 

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.

 

Η WATERA International SA είναι κατά 100% θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και  μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω άλλων θυγατρικών της εταιρειών, η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία,  Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.