Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2022 Unibios Συμμετοχών

Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση κερδοφορίας.

Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσς 2022 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά την Χρήση 2022, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 32,6% ήτοι από 8.478 χιλ. Ευρώ  σε 11.244 χιλ. Ευρώ.  Η άνοδος αυτή αποδίδεται στην σημαντική αύξηση των πωλήσεων του κλάδου της επεξεργασίας νερού δηλαδή, των πωλήσεων του Ομίλου Watera International.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου Unibios, σημείωσαν αύξηση κατά 34,6% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε 4.194 χιλ. Ευρώ, έναντι 3.115 χιλ. Ευρώ. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 37,3%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου στην Χρήση 2022 αυξήθηκαν κατά 447 χιλ. Ευρώ σε σχέση με τη Χρήση του 2021 και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 998 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 552 χιλ. Ευρώ κατά την προηγούμενη Χρήση.

Επίσης, ο όμιλος UNIBIOS, το 2022, επέτυχε αυξημένα συνολικά κέρδη μετά από φόρους (PAT).  ύψους  651 χιλ. Ευρώ, έναντι 334 χιλ. Ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, το συνολικό EBITDA του Ομίλου το 2022, ενισχύθηκε περεταίρω και διαμορφώθηκε σε 1.812 χιλ. Ευρώ ή ποσοστό 16,1% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 1.287 χιλ. Ευρώ,  ή ποσοστό 15,2 % επί του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης.

28 Απριλίου 2023