Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της Χρήσης 2023 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά την Χρήση 2023, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 15,4% ήτοι από 11.244 χιλ. Ευρώ  σε 12.977 χιλ. Ευρώ.  Η άνοδος αυτή αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου Watera International που συνέχισε να ενισχύει την θέση του στην διεθνή αγορά.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου Unibios, σημείωσαν αύξηση κατά 16,6% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε 4.889 χιλ. Ευρώ, έναντι 4.194 χιλ. Ευρώ. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 37,7%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου στην Χρήση 2023 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.402 χιλ. Ευρώ, ενισχυμένα από τα καθαρά έσοδα από την πώληση του μη αξιοποιούμενου τμήματος του ακινήτου του Ομίλου στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, έναντι κερδών 998 χιλ. Ευρώ κατά την προηγούμενη Χρήση.

Επίσης, ο όμιλος UNIBIOS, το 2023, επέτυχε αυξημένα συνολικά κέρδη μετά από φόρους (PAT)  ύψους  2.045 χιλ. Ευρώ, έναντι 638 χιλ. Ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, το συνολικό EBITDA του Ομίλου το 2023, μη λαμβανομένου υπόψη του έκτακτου κέρδους από την πώληση του ακινήτου, ενισχύθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε 2.104 χιλ. Ευρώ ή ποσοστό 16,2% επί του κύκλου εργασιών.

26 Απριλίου 2024

 

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.

 

Η WATERA International SA είναι κατά 100% θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και  μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω των άλλων θυγατρικών της εταιρειών, η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία,  Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.