ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2020 Unibios Συμμετοχών

Οριακή κερδοφορία παρά τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.

Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά την Χρήση 2020, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS μειώθηκαν κατά 12,5% ήτοι από €8,340 χιλ. σε €7.300  χιλ. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση των πωλήσεων του κλάδου επεξεργασίας νερού δηλαδή, των πωλήσεων του Ομίλου Watera International, στο εξωτερικό λόγω της ανάσχεσης των διεθνών επενδύσεων εξαιτίας της πανδημίας.

Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου στην Χρήση 2019, μειώθηκαν κατά 21,4% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε €2.703 χιλ., έναντι €3.437 χιλ. ενώ τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων (EBT) το 2019 ανήλθαν σε κέρδη €41 χιλ. έναντι κερδών €305 χιλ. κατά την προηγούμενη Χρήση.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους στη Χρήση του 2020 ανήλθαν σε ζημία  €92 χιλ. έναντι κερδών €100 χιλ. κατά την προηγούμενη Χρήση. Το συνολικό EBITDA του Ομίλου το 2020, διαμορφώθηκε σε €810 χιλ. ή ποσοστό 11.1% επί του κύκλου εργασιών, έναντι €1.140 χιλ. ή ποσοστό 13.7% επί του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης.

Σημειώνεται ότι από την ανακοίνωση των ετησίων αποτελεσμάτων προ φόρων της Unibios Συμμετοχών προκύπτει ότι κατά το δεύτερο 6μηνο της Χρήσης του 2020 η εταιρία κάλυψε σημαντικό μέρος της υστέρησης των μεγεθών που είχε παρατηρηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης μετατρέποντας την ζημία προ φόρων του πρώτου εξαμήνου ύψους €351 χιλ. σε ετήσια κέρδη προ φόρων €41 χιλ.

28 Απριλίου 2021

 

 

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.

 

Η WATERA International SA είναι κατά 100% θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και  μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω άλλων θυγατρικών της εταιρειών η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία,  Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.