ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή Δεσμευτικού Προσυμφώνου την Πώληση Τμήματος Ακινήτου

της Unibios AE στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου

Η Εταιρεία UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών, ανακοινώνει ότι την 23.10.2023 συνυπέγραψε με επενδυτή δεσμευτικό συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την πώληση τμήματος του ακινήτου ιδιοκτησίας της στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου. Το ακίνητο αυτό, έκτασης 31 στρεμμάτων περίπου με βιομηχανικό κτίριο αποτελεί μέρος της ευρύτερης ιδιοκτησίας της UNIBIOS συνολικής έκτασης 64 στρεμμάτων με δύο κτίρια. Το τίμημα της πώλησης θα ανέλθει σε € 3.700.000.

Διευκρινίζεται ότι το ακίνητο του Βόλου με τα δύο επ’ αυτού κτήρια είναι αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με εκμισθωτή την Τράπεζα Eurobank. Στα πλαίσια της συναλλαγής, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην εξαγορά του υπολοίπου της χρηματοδοτικής μίσθωσης και κατόπιν στην κατάτμηση και μεταβίβαση του ημίσεος περίπου του οικοπέδου με το επ’ αυτού κτήριο.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής επιφέρει τα εξής αποτελέσματα:

  • Η εταιρία θα εγγράψει λογιστικό κέρδος ποσού περίπου € 1.320 χιλιάδων δεδομένου ότι η αξία του ακινήτου στα βιβλία της υπολείπεται του τιμήματος της πώλησης κατά το ποσό αυτό.
  • Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για τόκους, με βάση το σημερινό επίπεδο επιτοκίων, και οι αποσβέσεις αναμένεται να μειωθούν αθροιστικά κατά περίπου € 300 χιλιάδες ετησίως, με αντίστοιχη βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων.
  • Η αξία πώλησης του ακινήτου υπερβαίνει το ανεξόφλητο υπόλοιπο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατά περίπου € 1.115 χιλιάδες οπότε με την ολοκλήρωση της συναλλαγής τα καθαρά ταμιακά διαθέσιμα του ομίλου θα αυξηθούν κατά το ποσό αυτό.
  • Τέλος, με την λύση της χρηματοδοτικής μίσθωσης το υπόλοιπο του οικοπέδου μετά του επ’ αυτού κτιρίου, θα παραμείνει στην Εταιρεία ελεύθερο βαρών.

Δεδομένου ότι το προς πώληση τμήμα του ακινήτου δεν αξιοποιείτο από την Εταιρεία, δεν θα υπάρξει κάποια επίπτωση στην λειτουργία του ομίλου UNIBIOS AE Συμμετοχών.

23 Οκτωβρίου 2023

 

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού μέσω της Watera International SA, καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.

 

Η WATERA International SA είναι κατά 100% θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και  μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω των άλλων θυγατρικών της εταιρειών, η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία,  Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.