Ανακοίνωση των Όρων του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Unibios Συμμετοχών ΑΕ

Η Unibios AE Συμμετοχών ανακοινώνει ότι την 8.1.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) µε Κωδικό Αριθμό 2045886 το από 11-11-2019 πρακτικό της ‘Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 232101000 σύμφωνα µε το οποίο:

Α) Χορηγήθηκε νέα έγκριση για αγορά ιδίων μετοχών µε τους παρακάτω όρους:

  • Μέγιστη ποσότητα αγοράς: Η συνολική ποσότητα των μετοχών που θα αποκτήσει η εταιρία μαζί µε αυτές που κατέχει ήδη δεν θα ξεπερνά το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η ποσότητα αυτή σήμερα αντιστοιχεί σε 1.542.210 μετοχές.
  • Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 24 μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δηλαδή μέχρι τις 11-11-2021
  • Η μέγιστη τιμή αγοράς ορίζεται ίση € 1,00 και η ελάχιστη τιμή αγοράς στο € 0,01.

Η εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές που θα αποκτήσει σύμφωνα µε το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 στο σύνολό τους ή μέρος τους για διάθεση στο προσωπικό εν γένει ή/και για την ικανοποίηση δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών στα πλαίσια των προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης ή και για την μείωση του κεφαλαίου της. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μετοχές και για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία συμπεριλαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Η Unibios Συμμετοχών ΑΕ ανακοινώνει την θέση σε ισχύ του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Β) Ανακλήθηκε η προηγούμενη από 19-10-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% των μετοχών της εταιρείας και για ποσότητα που αντιστοιχούσε σε 292.025 μετοχές.