Γενικές Πληροφορίες

Χρηματιστηριακή Διαπραγμάτευση

Η Unibios Συμμετοχών διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σύμβολο BIOSK (ΒΙΟΣΚ) από το 1972.
Το σύμβολο για την εταιρία στους  βασικούς παρόχους οικονομικών πληροφοριών είναι VILr.AT στο REUTERS και BIOSK:GA στο BLOOMBERG.
Στη μη ρυθμιζόμενη αγορά του Βερολίνου (Börse Berlin, Segment Open Market) η Unibios Holdings αναφέρεται με το σύμβολο BEXQ.
Επίσης, ο κωδικός αναφοράς της εταιρίας στην ιστοσελίδα του London Stock Exchange (service SETSqx, segment SSX4) είναι 0RMW.

Η διεύθυνση των γραφείων της Unibios είναι: 1η και 18η οδός ΒΙΟΠΑ Aνω Λιοσίων, ΤΚ 13341 Aνω Λιόσια τηλ. 210-6037030 και fax 210-3421001.

Διοικητικό Συμβούλιο Unibios

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση της 20/9/2019 έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Αντώνιος Παναγή Σβορώνος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
Ορφέας Νικολάου Μαυρίκιος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Κυριάκος Νικολάου Παπαθανασίου Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Θωμά Μεθόδιος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Παναγιώτη Παναγιωτακόπουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ευθυμίου Παπαθανασίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Γεωργίου Ξιφαράς Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Νικολάου Καλογήρου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οδηγίες για την Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών στα Δικαιώματα Ψήφου

Με βάση το άρθρο 19 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς η UNIBIOS διαβιβάζει στο επενδυτικό κοινό τις συναλλαγές που της γνωστοποιούνται και αναφέρονται συνοπτικά στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατά τη μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου που εμπίπτουν στα άρθρα 9 και 10 του νόμου 3556/2007 ο μέτοχος που αποκτά δικαιώματα ψήφου που υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια οφείλει να ενημερώσει την εταιρία στο τμήμα μετόχων (υπεύθυνος Αντώνιος Σβορώνος) στη διεύθυνση των γραφείων της (1η και 18η οδός ΒΙΟΠΑ άνω Λιοσίων 13341 κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες). Η υποβολή γίνεται μέσω του εντύπου TR-1 που διατίθεται στον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλεται νόμιμα υπογεγραμμένο και στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης, στη Διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου 10562 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών με την ένδειξη “γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007”.