Εταιρική Διακυβέρνηση

Το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη από τα οποία τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την εσπέρα της 20ης Σεπτεμβρίου 2024, δυναμένη να παραταθεί μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο 4548/2018. Η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών καιι Υποψηφιοτήτων  της Εταιρίας αποτελούνται από Μη Εκτελεστικά και κατά πλειοψηφία Ανεξάρτητα  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η θητεία τους λήγει την ίδια ημέρα όπου λήγει και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος και των δυο Επιτροπών είναι ο κύριος Γεώργιος Παπαθανασίου και μέλη της οι κύριοι Ιωάννης Μεθόδιος και Ιωάννης Ξιφαράς. Η εταιρία λειτουργεί με βάση το Καταστατικό της, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί.

Αντώνιος Παναγιώτη ΣβορώνοςΠρόεδρος
Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Ορφέας Νικολάου ΜαυρίκιοςΑντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Κυριάκος Νικολάου ΠαπαθανασίουΜέλος
Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Ιωάννης Θωμά ΜεθόδιοςΜέλος
Ιδιότητα: Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Γεώργιος Ευθυμίου ΠαπαθανασίουΜέλος
Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Μαρία Χαραλάμπους ΜπουρλάΜέλος
Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Ιωάννης Γεωργίου ΞιφαράςΜέλος
Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα