Παλαιοί Τίτλοι Μετοχών

Η Βιοσώλ ΑΒΕ εισήχθη για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 30 Αυγούστου 1972. Η τιμή εισαγωγής ήταν 625 δραχμές και εισήχθησαν 219.240 Κοινές Μετοχές. Στη συνέχεια, το 1973 εκδόθηκαν και Προνομιούχες Μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το 1989 αλλάζει η μορφή και το σχήμα των μετοχών, ενώ από το 1992 οι υφιστάμενες μετοχές ακυρώνονται και στη θέση τους εκδίδονται νέοι τίτλοι που φέρουν ειδικά χαρακτηριστικά που εμποδίζουν την αντιγραφή ή την πλαστογράφηση τους και εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συναλλαγών. Το 1995 οι μετοχές της εταιρίας μετατρέπονται από Ανώνυμες σε Ονομαστικές και αντικαθίστανται από Ονομαστικά Αποθετήρια Μετοχών. Το 1999 επέρχεται η πλήρης αποϋλοποίηση των μετοχών που έκτοτε παρακολουθούνται μόνο ψηφιακά.