Παλαιοί Τίτλοι Μετοχών

Η Βιοσώλ ΑΒΕ εισήχθη για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 30 Αυγούστου 1972. Η τιμή εισαγωγής ήταν 625 δραχμές και εισήχθησαν 219.240 Κοινές Μετοχές. Στη συνέχεια, το 1973 εκδόθηκαν και Προνομιούχες Μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το 1989 αλλάζει η μορφή και το σχήμα των μετοχών, ενώ από το 1992 οι υφιστάμενες μετοχές ακυρώνονται και στη θέση τους εκδίδονται νέοι τίτλοι που φέρουν ειδικά χαρακτηριστικά που εμποδίζουν την αντιγραφή ή την πλαστογράφηση τους και εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συναλλαγών. Το 1995 οι μετοχές της εταιρίας μετατρέπονται από Ανώνυμες σε Ονομαστικές και αντικαθίστανται από Ονομαστικά Αποθετήρια Μετοχών. Το 1999 επέρχεται η πλήρης αποϋλοποίηση των μετοχών που έκτοτε παρακολουθούνται μόνο ψηφιακά.

Κοινών Μετοχών Έκδοση 1970

Βάσει του Α.Ν. 148/67 «περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» ποσό δρχ. δεκαέξ εκατομμυρίων εξακοσίων ογδοήκοντα τεσσάρων χιλ. εκατόν εξήκοντα τεσσάρων (16.684.164), αντιπροσωπεύον τμήμα των αποθεματικών κεφαλαίων της Εταιρείας, κεφαλαιοποιηθέν...

Προνομιούχων Μετοχών Έκδοση 1975

Δι’ αποφάσεως της από 27.9.1975 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς εξ εκατομμύρια εξακοσίας δέκα χιλιάδας εννεακοσίας (6.610.900) δι’ εκδόσεως εξήκοντα έξι χιλιάδων...

Κοινών Μετοχών Έκδοση 1983

Δι’ αποφάσεως της από 21.12.1982 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμάς ογδόντα δύο εκατομμύρια τριακοσίας εβδομήντα μιάς χιλιάδας εννιακοσίας τριάντα (82.371.930) από την...

Προνομιούχων Μετοχών Έκδοση 1990

Βάσει της από 14/6/90 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κοινών και προνομιούχων μετόχων, ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 51.311.205 δρχ. με έκδοση 310.977 νέων μετοχών, από τις οποίες 103.659 κοινές...

Κοινών Μετοχών Έκδοση 1992

Ύστερα από την 19/6/92 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κοινών και προνομιούχων μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 95.780.850 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών (Ν.1731/87 δρχ. 20.400.398, απόφασης...

Προνομιούχων Μετοχών Έκδοση 1992

Ύστερα από την 19/6/92 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κοινών και προνομιούχων μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 95.780.850 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών (Ν.1731/87 δρχ. 20.400.398, απόφασης...

Κοινών Μετοχών Έκδοση 1993

Μετά από την 25.6.93 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κοινών μετόχων και της τοιαύτης της 14/7/93 1ης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των προνομιούχων μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά...

Κοινών Μετοχών Έκδοση 1994

Εν συνεχεία της από 18/3/94 αποφάσεως των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων (κοινών & προνομιούχων) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 190.990.635 με έκδοση 1.157.519 νέων ανωνύμων μετοχών...

Κοινών Μετοχών Έκδοση 1994-1

Εν συνεχεία της από 18/3/94 αποφάσεως των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων (κοινών & προνομιούχων) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 190.990.635 με έκδοση 1.157.519 νέων ανωνύμων μετοχών...