Ο Όμιλος Unibios ΑΕ Συμμετοχών με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο επενδυτικό κοινό, στους εργαζόμενους, στους πελάτες του και σε όλους τους συνεργάτες του, επιθυμεί να ενημερώσει για τις τρέχουσες επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στη λειτουργία του.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω θυγατρικών εταιριών κυρίως στον τομέα της κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων επεξεργασίας νερού.

Η Διοίκηση του Ομίλου εκπόνησε και εφάρμοσε εγκαίρως σχέδιο για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας στην δραστηριότητά του.  Ειδικότερα, παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις προοπτικές της πορείας των πωλήσεων και της εξέλιξης των χρηματοοικονομικών μεγεθών.  Στα πλαίσια αυτά, όπου της  παρέχεται η δυνατότητα, κάνει χρήση όλων των ειδικών μέτρων που έχουν θεσμοθετηθεί αναφορικά με τον περιορισμό του μισθοδοτικού και του χρηματοδοτικού κόστους, εξοικονομώντας έτσι ένα μέρος των λειτουργικών  εξόδων. Ταυτόχρονα, επεξεργάζεται διαρκώς την λήψη πρόσθετων μέτρων για την άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας στα μεγέθη του Ομίλου, που βέβαια επί του παρόντος δεν μπορούν να εκτιμηθούν με ασφάλεια καθώς η παγκόσμια κρίση είναι σε εξέλιξη.

Για τους εργαζόμενους σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, και που συνεχίζουν να εργάζονται, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας και προφύλαξης από τον κορονοϊό, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις των Αρχών  Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας  και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.