Ανακοίνωση για τον Αριθμό των Δικαιωμάτων Ψήφου 18-9-2019

Ανακοίνωση Σχετικά με τον Αριθμό των Μετοχών της Εταιρίας

Η Unibios AE Συμμετοχών ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.10.2018  και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς  διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο στις 18.09.2019 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €4.688.194,50 και διαιρείται σε 15.627.315 μετοχές όλες με δικαίωμα ψήφου. Τα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 3556/2007 είναι 15.627.315.