Διαφοροποίηση Δικαιωμάτων Ψήφου >5% Ρυθμιζόμενη Πληροφορία 18-9-2019

Η Unibios Ανώνυμος Εταιρία  Συμμετοχών ανακοινώνει ότι περιήλθαν στην εταιρία δηλώσεις για την ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3556/2007  που έχουν ως εξής:

(1) Ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας  ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 19.10.2018 και την ανακοίνωση της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των δικαιωμάτων  ψήφου, που εκδόθηκε σήμερα 18.09.2019 ελέγχει  άμεσα 2.630.884 μετοχές της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 16,83% των δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα μέσω της ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΙΚΕ ελέγχει 633.709 μετοχές της εταιρίας μας που αντιστοιχούν σε 4,05% των δικαιωμάτων ψήφου. Κατόπιν των παραπάνω ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος ελέγχει έμμεσα και άμεσα 3.263.593  μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν σε 3.263.593 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 20,88% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Με βάση την προηγούμενη δήλωση μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου από 30.01.2019 ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος κατείχε 14,08% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας(8,44% άμεσα και 5,64% έμμεσα).

(2) Η εταιρία «Ήφαιστος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Μετάλλων»  (Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ) μας ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 19.10.2018 και την ανακοίνωση της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, που εκδόθηκε σήμερα 18.09.2019  δεν κατέχει πλέον ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο ή ίσο του 5%. Με βάση προηγούμενη δήλωση από 30.01.2019 η Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ κατείχε άμεσα 5,64% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας.

(3) Η εταιρία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Διοικητικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών»  μας ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 19.10.2018 και την ανακοίνωση της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, που εκδόθηκε σήμερα 18.09.2019,  δεν κατέχει πλέον ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο ή ίσο του 5%. Με βάση προηγούμενη δήλωση από 30.01.2019 η Αντώνιος Σβορώνος και Συνεργάτες  κατείχε έμμεσα 5,64% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας μέσω της Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ.

(4) Η κυρία Βασιλική Τεολόγλου μας ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 19.10.2018 και την ανακοίνωση της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, που εκδόθηκε σήμερα 18.09.2019,  δεν κατέχει πλέον ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο ή ίσο του 5%. Με βάση προηγούμενη δήλωση από 28.03.2013 η κυρία Τεολόγλου κατείχε άμεσα 6,45% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας.

(5)  Ο κύριος Ορφέας Μαυρίκιος μας  ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 19.10.2018 και την ανακοίνωση της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, που εκδόθηκε σήμερα 18.09.2019 ελέγχει άμεσα 2.714.958 μετοχές της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 17,37% των δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα μέσω της «ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ελέγχει 723.052 μετοχές της εταιρίας μας που αντιστοιχούν σε 4,63% των δικαιωμάτων ψήφου. Κατόπιν των παραπάνω ο κύριος Ορφέας Μαυρίκιος ελέγχει έμμεσα και άμεσα 3.438.010  μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν σε 3.438.010  δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 22% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Με βάση την προηγούμενη δήλωση μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου από 23.03.2016 (και την από 13.03.2017 ανακοίνωση) ο κύριος Ορφέας Μαυρίκιος κατείχε έμμεσα και άμεσα 21,76% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας και άμεσα ποσοστό 8,91% των δικαιωμάτων ψήφου.

(6) Η εταιρία «ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» μας ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 19.10.2018 και την ανακοίνωση της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, που εκδόθηκε σήμερα 18.09.2019,  δεν κατέχει πλέον ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο ή ίσο του 5%. Με βάση προηγούμενη δήλωση από 23.0302016 και την από 13.03.2017 ανακοίνωση η Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες  κατείχε άμεσα 12,91% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας.