ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

 

UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/301 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 22.07.2019 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 19.07.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη δημόσια προσφορά των 12.501.852  νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά και συμψηφισμό υποχρεώσεων – προκαταβολών  και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από 19.10.2018 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, σε συνδυασμό με την από 03.07.2019 απόφαση  του Δ.Σ. της Εταιρίας που προσδιόρισε την τιμή διάθεσης των μετοχών  (άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018). Οι νέες μετοχές  θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου. Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΚ
ΓΕΓΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 19.07.2019
Έγκριση  από  την  Διοικούσα  Επιτροπή  του  Χ.Α.  της  εισαγωγής  προς

διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης*

22.07.2019
Δημοσίευση  στο  Ημερήσιο  Δελτίο  Τιμών  του  Χ.Α.  της  ανακοίνωσης  για  την ημερομηνία  αποκοπής  των  δικαιωμάτων  προτίμησης  και  την  περίοδο  άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης 22.07.2019
Δημοσίευση  της  ανακοίνωσης  για  τη  διάθεση  του  Ενημερωτικού  Δελτίου  στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον ημερήσιο τύπο 22.07.2019
Δημοσίευση  Ενημερωτικού  Δελτίου  (ανάρτηση  στην  ιστοσελίδα  της  Εκδότριας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) 22.07.2019
Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής 24.07.2019
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση ( record date) 25.07.2019
Πίστωση  από  την  ΕΛ.Κ.Α.Τ.  των  δικαιωμάτων  προτίμησης  στους  λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 26.07.2019
Έναρξη  διαπραγμάτευσης  και  άσκησης  των  δικαιωμάτων  προτίμησης  και προεγγραφής 29.07.2019
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 07.08.2019
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής 12.08.2019
Δημοσίευση  ανακοίνωσης  για  το  ποσοστό  κάλυψης  της  Αύξησης  που  προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 13.08.2019
Δημοσίευση  ανακοίνωσης  για  το τελικό ποσοστό  κάλυψης  της  Αύξησης  που  προήλθε μετά την κάλυψη αδιάθετων μετοχών στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 03.09.2019
Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από τη Διοικούσα Επιτροπή του Χ.Α.* 10.09.2019
Δημοσίευση  στο  Η.Δ.Τ.  του  Χ.Α.  της  ανακοίνωσης  για  την  ημερομηνία  έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 10.09.2019
Έναρξη  διαπραγμάτευσης  των  Νέων  Μετοχών  από  την  Αύξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου 12.09.2019

*Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 19 Ιουλίου 2019, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και της Εταιρείας (http://www.unibios.gr). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων Φυλή 13341. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρίας , τηλ. 210-6037030 (κ. Κυριάκος Παπαθανασίου και Αντώνιος Σβορώνος)

Φυλή, 22 Ιουλίου 2019 UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ