Ανακοίνωση για την Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών

Η «UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 18.09.2019, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 12.501.852  νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, όπως αποφασίστηκε από την από 19.10.2018 Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό και την από 18.01.2019 και 03.07.2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του X.A. κατά τη συνεδρίασή της στις 12.09.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 12.501.852 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων, 133 41 Άνω Λιόσια, τηλ. 210-6037030 (κ. Αντώνιος Σβορώνος ή κ. Κυριάκος Παπαθανασίου)