Πλήρης κάλυψη: Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Η  εταιρία «UNIBIOS Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών » γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και συμψηφισμό απαιτήσεων προκαταβολών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων που αποφασίσθηκε από την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.10.2018 και πραγματοποιήθηκε από τις 29.07.2019 έως και τις 12.08.2019, καλύφθηκε κατά 77,57% με την καταβολή συνολικού ποσού 2.909.274,30 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 9.697.581 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 2.804.271 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με βάση την από 12.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας οι ως άνω αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν με βάση τις προεγγραφές μετοχών σε μετόχους της που είχαν ήδη ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, με αποτέλεσμα το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου μετά την κάλυψη των προεγγραφών να ανέρχεται σε 95,42% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 3.578.878,20 Ευρώ. Ενώ έμεναν αδιάθετες 572.258 που αντιστοιχούσαν σε 171.677,40 Ευρώ

Με την από 13.08.2019 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας διετέθησαν κατά την κρίση του Δ.Σ οι υπόλοιπες μετοχές κατά προτεραιότητα στους υφισταμένους μετόχους της εταιρίας (με ποσοστό <5%) και αφού ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις των μετόχων οι υπόλοιπες μετοχές διετέθησαν κατά την ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. σε άλλους επενδυτές που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον. Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου θα ανέλθει σε 3.750.556 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 3.750.556  Ευρώ, με την έκδοση 12.501.852 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο                 ΦΥΛΗ, 13.08.2019