Λοιπές  Ανακοινώσεις

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 2023
Ανακοίνωση για την Μεταβολή της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής και την Επιστροφή Κεφαλαίου Δελτίο Τύπου για την Υπογραφή Δεσμευτικού Προσυμφώνου για την Μεταβίβαση Ακινήτου της Εταιρίας
Πρόγραμμα Αγοράς ιδίων Μετοχών
Γνωστοποιήσεις Μεταβολών στα Ποσοστά Συμμετοχής 27-6-2018
Καλημέρα Watera 22-6-2017
Ανακοίνωση για την Ενημέρωση Αναλυτών της 26-5-2017
Ανακοίνωση για τις Διεθνείς Δραστηριότητες
Ανακοίνωση για την Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών για την Χρήση 2014 – 3.11.2015
Ανακοίνωση για τη Διεθνή Δραστηριοποίηση – 31.10.2014
Ανακοίνωση για την Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών για την Χρήση 2013 – 10.06.2014
Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων Ομίλου Χρήσεως 2013 – 3.04.2014
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Φορολογικού Ελέγχου – 19.03.2014
Έντυπο Παροχής Πληροφοριών Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 2 στ ) – 24.12.2013
Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ομίλου Εννεαμήνου 2013 – 25.11.2013 Έντυπο Παροχής Πληροφοριών Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 2 στ ) – 24.12.2013
Αύξηση Κεφαλαίου, Πιστοποίηση Καταβολής και Γνωστοποίηση Συναλλαγών – 5.11.2013
Ανακοίνωση για την Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών για την Χρήση 2012 – 04.10.2013
Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών – 06.08.2013
Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή – 29.07.2013
Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών Με Δικαίωμα Προαίρεσης – 9.07.2013
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Φορολογικού Ελέγχου 2003-2005 – 20.06.2013
Τροποποίηση Πίνακα Διάθεσης Κεφαλαίων από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – 16.05.2013
Διευκρινίσεις για την Κάλυψη της Αύξησης Κεφαλαίου – 29.03.2013
Ανακοίνωση για την Έκθεση του Ομίλου στην Κύπρο – 27.03.2015
Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση Μετοχών από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών – 26.03.2013
Ανακοίνωση για Μερική Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου – 01.03.2013
Ανακοίνωση για την Διάθεση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου – 22.02.2013
Παράταση Προθεσμίας Άσκησης Δικαιωμάτων Συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – 14.12.2012
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – 29.11.2012
Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου – 14.11.2012
Νέα Διεύθυνση των Γραφείων της Εταιρίας – 13.08.2012
Διευκρινίσεις για τη Διακοπή Σύμβασης Εμπορικής Συνεργασίας – 12.9.2011
Διακοπή Σύμβασης Εμπορικής Συνεργασίας – 9.9.2011
Σχολιασμός Δημοσιευμάτων για τον Περιορισμό του Αριθμού των Εργαζομένων – 31.12.2010
Υπογραφή Εμπορικής Συμφωνίας – 29.11.2010
Νέα Διεύθυνση Έδρας της Εταιρίας – 13.07.2010
Ανακοίνωση για την Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης – 2.06.2010
Ανακοίνωση για την Ίδρυση Θυγατρικής Εταιρίας – 06.05.2010
Σύναψη Συμφωνίας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτου – 31.03.2010
Διόρθωση Δημοσιευμένων Στοιχείων – 01.12.2009
Ανακοίνωση Στρατηγικών Αποφάσεων – 20.10.2009
Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 2008 – 30.03.2009
Απόφαση για Έκδοση Ομολογιακού Δανείου – 27.02.2009
Ανακοίνωση για την Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση μετοχών από Μετατροπή Μετοχών Άλλης Κατηγορίας – 16.01.2009
Ορισμός Υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων – 15.12.2008
Παρουσίαση της Εταιρίας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών – 12.12.2008
Διόρθωση Ορισμένων Στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων – 01.12.2008
Αλλαγή Οικονομικού Διευθυντού – 01.12.2008
Αλλαγή Επωνυμίας της Εταιρίας – 05.09.2008
Αλλαγή της Έδρας της Εταιρίας – 08.08.2008
Επαναδημοσίευση Αποτελεσμάτων – 08.08.2008
Εξελίξεις στις νέες δραστηριότητες του Ομίλου – 08.08.2008
Εξαγορά Εταιρίας Water Investments – 14.07.2008
Προσθήκη Νέων Εταιριών – 11.07.2008
Νέο Όνομα της Εταιρίας – 30.06.2008
Δικαιώματα Ψήφου για την Επικείμενη Γενική Συνέλευση και Ανακοινώσεις Σχετικές με την Απόσχιση Κλάδου – 12.06.2008
Ανακοίνωση κατά το Άρθρο 293 του Κανονισμού – 31.05.2008
Εισαγωγή Νέων Μετοχών από ΑΜΚ με Μετρητά – 23.05.2008
Υπογραφή Συμφώνου Αμοιβαίας Κατανόησης για την εξαγορά της εταιρίας SYCHEM Α.Ε – 21.05.2008
Ανακοίνωση για Ολοκλήρωση ΑΜΚ με Μετρητά και Ιδιωτική Τοποθέτηση – 14.05.2008
Ανακοίνωση για την Πλήρη Κάλυψη της ΑΜΚ με Κατάργηση του Δικαιώματος Προτίμησης – 23.04.2008
Εισαγωγή Νέων Μετοχών από ΑΜΚ με Μετρητά – 19.02.2008
Λήξη Περιόδου Υπαναχώρησης – 14.02.2008
Ανακοίνωση για την Πλήρη Κάλυψη της ΑΜΚ με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Υφισταμένων Μετόχων- 14.02.2008
Ανακοίνωση για την Διάθεση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου – 07.02.2008
Δελτίο Τύπου για την Εξαγορά της Culligan Hellas – 29.01.2008
Ανακοίνωση για την Εξαγορά της Culligan Hellas – 28.01.2008
Ανακοίνωση για την Αποκοπή Δικαιώματος Προτίμησης – 27.12.2007
Αποτέλεσμα Εκποίησης Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών – 28.09.2007
Δελτίο Τύπου για την Γενική Συνέλευση – 24.9.2007
Εκποίηση Ενσώματων Μετοχών – 18.09.2007
Τροποποίηση της παραγράφου (ζ) της Ειδικής Έκθεσης του άρθρου 11α του Νόμου 3371/2005 – 07.06.2007
Υποβολή Αίτησης για Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Neovent – 04.06.2007
Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή – 20.12.2006
Παρατηρήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30.9.2006 – 13.12.2006
Ανακοίνωση για την Aποϋλοποίηση Ενσώματων Μετοχών – 15.10.2006
Ανάθεση Καθηκόντων Οικονομικού Διευθυντού και Υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων – 27.09.2006
Διόρθωση Δημοσιευμένων Στοιχείων – 01.10.2006
Ανακοίνωση μερικής Κάλυψης Μετοχικού Κεφαλαίου – 31.07.2006
Ανακοίνωση Αρχικού Ποσοστού Κάλυψης Μετοχικού Κεφαλαίου – 25.07.2006
Ενημέρωση για την Πρόοδο επί του Σχεδίου Δράσης – 13.07.2006
Αναδιατυπωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Ειδικού Σκοπού – 02.07.2006
Ανακοίνωση για την Αποκοπή του Δικαιώματος Προτίμησης – 29.06.2006
Ανακοίνωση της Εταιρίας για την Επιτήρηση της Μετοχής της – 15.05.2006
Ανακοίνωση για την Αποϋλοποίηση Ενσώματων Μετοχών – 07.06.2006
Ενημέρωση για την Πρόοδο επί του Σχεδίου Δράσης της Εταιρίας – 28-03.2006
Απάντηση σε Επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών – 03.12.2005
Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου – 30.11.2005
Έκθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων – 04.08.2005
Δραστηριότητες της Βιοσώλ – 15.06.2005
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων – 20.05.2005
Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών πράξεων – 30.03.2005