Λοιπές Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Αγοράς ιδίων Μετοχών
Γνωστοποιήσεις Μεταβολών στα Ποσοστά Συμμετοχής 27-6-2018
Καλημέρα Watera 22-6-2017
Ανακοίνωση για την Ενημέρωση Αναλυτών της 26-5-2017
Ανακοίνωση για τις Διεθνείς Δραστηριότητες
Ανακοίνωση για την Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών για την Χρήση 2014 – 3.11.2015
Ανακοίνωση για τη Διεθνή Δραστηριοποίηση – 31.10.2014
Ανακοίνωση για την Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών για την Χρήση 2013 – 10.06.2014
Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων Ομίλου Χρήσεως 2013 – 3.04.2014
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Φορολογικού Ελέγχου – 19.03.2014
Έντυπο Παροχής Πληροφοριών Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 2 στ ) – 24.12.2013
Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ομίλου Εννεαμήνου 2013 – 25.11.2013 Έντυπο Παροχής Πληροφοριών Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 2 στ ) – 24.12.2013
Αύξηση Κεφαλαίου, Πιστοποίηση Καταβολής και Γνωστοποίηση Συναλλαγών – 5.11.2013
Ανακοίνωση για την Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών για την Χρήση 2012 – 04.10.2013
Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών – 06.08.2013
Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή – 29.07.2013
Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών Με Δικαίωμα Προαίρεσης – 9.07.2013
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Φορολογικού Ελέγχου 2003-2005 – 20.06.2013
Τροποποίηση Πίνακα Διάθεσης Κεφαλαίων από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – 16.05.2013
Διευκρινίσεις για την Κάλυψη της Αύξησης Κεφαλαίου – 29.03.2013
Ανακοίνωση για την Έκθεση του Ομίλου στην Κύπρο – 27.03.2015
Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση Μετοχών από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών – 26.03.2013
Ανακοίνωση για Μερική Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου – 01.03.2013
Ανακοίνωση για την Διάθεση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου – 22.02.2013
Παράταση Προθεσμίας Άσκησης Δικαιωμάτων Συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – 14.12.2012
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – 29.11.2012
Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου – 14.11.2012
Νέα Διεύθυνση των Γραφείων της Εταιρίας – 13.08.2012
Διευκρινίσεις για τη Διακοπή Σύμβασης Εμπορικής Συνεργασίας – 12.9.2011
Διακοπή Σύμβασης Εμπορικής Συνεργασίας – 9.9.2011
Σχολιασμός Δημοσιευμάτων για τον Περιορισμό του Αριθμού των Εργαζομένων – 31.12.2010
Υπογραφή Εμπορικής Συμφωνίας – 29.11.2010
Νέα Διεύθυνση Έδρας της Εταιρίας – 13.07.2010
Ανακοίνωση για την Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης – 2.06.2010
Ανακοίνωση για την Ίδρυση Θυγατρικής Εταιρίας – 06.05.2010
Σύναψη Συμφωνίας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτου – 31.03.2010
Διόρθωση Δημοσιευμένων Στοιχείων – 01.12.2009
Ανακοίνωση Στρατηγικών Αποφάσεων – 20.10.2009
Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 2008 – 30.03.2009
Απόφαση για Έκδοση Ομολογιακού Δανείου – 27.02.2009
Ανακοίνωση για την Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση μετοχών από Μετατροπή Μετοχών Άλλης Κατηγορίας – 16.01.2009
Ορισμός Υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων – 15.12.2008
Παρουσίαση της Εταιρίας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών – 12.12.2008
Διόρθωση Ορισμένων Στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων – 01.12.2008
Αλλαγή Οικονομικού Διευθυντού – 01.12.2008
Αλλαγή Επωνυμίας της Εταιρίας – 05.09.2008
Αλλαγή της Έδρας της Εταιρίας – 08.08.2008
Επαναδημοσίευση Αποτελεσμάτων – 08.08.2008
Εξελίξεις στις νέες δραστηριότητες του Ομίλου – 08.08.2008
Εξαγορά Εταιρίας Water Investments – 14.07.2008
Προσθήκη Νέων Εταιριών – 11.07.2008
Νέο Όνομα της Εταιρίας – 30.06.2008
Δικαιώματα Ψήφου για την Επικείμενη Γενική Συνέλευση και Ανακοινώσεις Σχετικές με την Απόσχιση Κλάδου – 12.06.2008
Ανακοίνωση κατά το Άρθρο 293 του Κανονισμού – 31.05.2008
Εισαγωγή Νέων Μετοχών από ΑΜΚ με Μετρητά – 23.05.2008
Υπογραφή Συμφώνου Αμοιβαίας Κατανόησης για την εξαγορά της εταιρίας SYCHEM Α.Ε – 21.05.2008
Ανακοίνωση για Ολοκλήρωση ΑΜΚ με Μετρητά και Ιδιωτική Τοποθέτηση – 14.05.2008
Ανακοίνωση για την Πλήρη Κάλυψη της ΑΜΚ με Κατάργηση του Δικαιώματος Προτίμησης – 23.04.2008
Εισαγωγή Νέων Μετοχών από ΑΜΚ με Μετρητά – 19.02.2008
Λήξη Περιόδου Υπαναχώρησης – 14.02.2008
Ανακοίνωση για την Πλήρη Κάλυψη της ΑΜΚ με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Υφισταμένων Μετόχων- 14.02.2008
Ανακοίνωση για την Διάθεση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου – 07.02.2008
Δελτίο Τύπου για την Εξαγορά της Culligan Hellas – 29.01.2008
Ανακοίνωση για την Εξαγορά της Culligan Hellas – 28.01.2008
Ανακοίνωση για την Αποκοπή Δικαιώματος Προτίμησης – 27.12.2007
Αποτέλεσμα Εκποίησης Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών – 28.09.2007
Δελτίο Τύπου για την Γενική Συνέλευση – 24.9.2007
Εκποίηση Ενσώματων Μετοχών – 18.09.2007
Τροποποίηση της παραγράφου (ζ) της Ειδικής Έκθεσης του άρθρου 11α του Νόμου 3371/2005 – 07.06.2007
Υποβολή Αίτησης για Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Neovent – 04.06.2007
Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή – 20.12.2006
Παρατηρήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30.9.2006 – 13.12.2006
Ανακοίνωση για την Aποϋλοποίηση Ενσώματων Μετοχών – 15.10.2006
Ανάθεση Καθηκόντων Οικονομικού Διευθυντού και Υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων – 27.09.2006
Διόρθωση Δημοσιευμένων Στοιχείων – 01.10.2006
Ανακοίνωση μερικής Κάλυψης Μετοχικού Κεφαλαίου – 31.07.2006
Ανακοίνωση Αρχικού Ποσοστού Κάλυψης Μετοχικού Κεφαλαίου – 25.07.2006
Ενημέρωση για την Πρόοδο επί του Σχεδίου Δράσης – 13.07.2006
Αναδιατυπωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Ειδικού Σκοπού – 02.07.2006
Ανακοίνωση για την Αποκοπή του Δικαιώματος Προτίμησης – 29.06.2006
Ανακοίνωση της Εταιρίας για την Επιτήρηση της Μετοχής της – 15.05.2006
Ανακοίνωση για την Αποϋλοποίηση Ενσώματων Μετοχών – 07.06.2006
Ενημέρωση για την Πρόοδο επί του Σχεδίου Δράσης της Εταιρίας – 28-03.2006
Απάντηση σε Επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών – 03.12.2005
Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου – 30.11.2005
Έκθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων – 04.08.2005
Δραστηριότητες της Βιοσώλ – 15.06.2005
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων – 20.05.2005
Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών πράξεων – 30.03.2005