Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι την Τρίτη 17.03.2020 :

Η εταιρία Ήφαιστος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Μετάλλων που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιο Σβορώνο προέβη σε αγορά 19.787 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 19.787 δικαιώματα ψήφου) με μέση τιμή 0,2154 ανά μετοχή.

O κος Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας προέβη σε αγορά 425.690 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν 425.690 δικαιώματα ψήφου) με μέση τιμή 0,1905 ευρώ  ανά μετοχή.

Επίσης η εταιρία Αντώνιος Σβορώνος και Συνεργάτες Συμβουλευτικών Διοικητικών Υπηρεσιών  Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία  που είναι  Νομικό Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κύριο Αντώνιο Σβορώνο, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας μας, προέβη στην πώληση 425.660 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν 425.660 δικαιώματα ψήφου) με μέση τιμή 0,1897 ευρώ  ανά μετοχή.

O κος Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη σε αγορά 200.000 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν 200.000 δικαιώματα ψήφου) με μέση τιμή 0,195 ευρώ  ανά μετοχή.

Επίσης η εταιρία Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες Συμβουλευτική  Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία  που είναι  Νομικό Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κύριο Ορφέα Μαυρίκιο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας μας, προέβη στην Πώληση 200.000 μετοχών της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν 200.000 δικαιώματα ψήφου) με μέση τιμή 0,195 ευρώ  ανά μετοχή.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3556/2007.